Vyhlásenie

V Českej aj Slovenskej republike klesá záujem mladých ľudí o prírodné vedy a technické odbory. V rámci medzinárodného porovnania medzi európskymi krajinami patríme v obľúbenosti matematiky, fyziky či chémie k podpriemeru. To spôsobuje problémy firmám, ktoré pre svoju prevádzku potrebujú kvalifikovaných odborníkov v týchto odboroch. Pritom práve tieto firmy vytvárajú perspektívne pracovné miesta a majú dôležitý vplyv na ekonomický rast krajiny. Ak sa nepodarí tento trend zvrátiť, môže na českom i slovenskom pracovnom trhu do roku 2020 chýbať niekoľko desiatok tisíc pracovných síl. V súčasnej situácii je teda nutné systematicky zvyšovať atraktivitu uvedených odborov, a to okrem iného uplatnením týchto zásad:

  • Vo výučbe matematiky, prírodovedných a technických predmetov je potrebné prepájať teóriu s praktickým využitím poznatkov zo školskej výučby. Čisto teoretické poňatie žiakov nebaví a odrádza ich od ďalšieho štúdia.
  • Je potrebné udržiavať priebežný kontakt medzi zamestnávateľmi a školami všetkých stupňov (formou exkurzií, návštev odborníkov v školách, praxou a pod.). Praktické ukážky použitia matematiky, prírodovedných a technických predmetov môžu prispieť k pevnejšej väzbe medzi tým, čo sa učia v škole, a tým, čo žiaci vidia v praxi.
  • Podporujeme rozvoj kvalitného kariérového poradenstva od základných škôl. Ľudia poverení týmto poradenstvom by mali mať čo najlepšie informácie o svete práce a mali by prispievať k väčšej motivácii žiakov pre štúdium uvedených odborov.
  • Chceme umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných a technických predmetov v spolupráci s firmami, ktoré v daných odboroch podnikajú.

 

Tomuto vyhláseniu už svoju podporu vyjadrili zástupcovia firiem:

Bayer SR a ČR, ŠKODA Auto, a.s. Mladá Boleslav, IBM, Sedlecký kaolin, a.s.,

 

Čo pripojením získate:

  • Zapojené organizácie budú zverejnené na webe programu Veda má budúcnosť – interaktívna mapa.
  • Zapojené organizácie a jednotlivci budú informovaní o akciách, ktoré podporujú riešenie vyššie spomínaných problémov v rámci projektu Veda má budúcnosť, s možnosťou zúčastniť sa ich.

 

Chceme sa tiež pripojiť k tejto iniciatíve a byť informovaní o akciách

 

Pod to sa rád podpíšem

pridajte sa k podporovateľov nášho programu vyplnením nižšie uvedeného formulára.
Zoznámte sa viac s programom.
ano ne